FESTYN RODZINNY I ZLOT MOTORYZACYJNY KALISZ

 

REGULAMIN IMPREZY

REKREACYJNY FESTYN RODZINNY – I ZLOT MOTORYZACYJNY W KALISZU

  1. LIPCA 2013

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezie rekreacyjnej pod nazwą „Rekreacyjny Festyn Rodzinny – I Zlot Motoryzacyjny w Kaliszu” odbywającej się w dniach 6-7 lipca 2013 roku w godzinach 10-22 na terenie obiektu Wistil przy ul. Majkowska 13, 62-800 Kalisz (wejście od ul. Wojska Polskiego 174a) wynajmowanego przez Kart Team S.C. o powierzchni 13,5 tys. m2 w tym tor gokartowy 5,5 tys. m2

 2. Organizatorem imprezy jest firma Kart Team s.c. z siedzibą przy ul. Al. Grunwaldzkiej 493 A, 80- 309 Gdańsk

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Wstęp na imprezę jest odpłatny.

 2. Bilety wstępu na imprezę są do nabycia w kasach biletowych usytuowanych przy wejściu na teren zlotu.

 3. Liczba biletów jest ograniczona do 999 osób każdego dnia

 4. Poza innymi przypadkami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie, Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę lub przebywania na niej osobom.

  1. Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub środków psychotropowych.

  2. Posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe lub środki odurzające.

  3. Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku imprezy.

  4. odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 7 Regulaminu

  5. wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

 5. Zabrania się wprowadzenia na teren imprezy psów i innych zwierząt

 6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.

 7. Służby porządkowe Organizatora legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu są uprawnione do:

  1. Sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie imprezy.

  2. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości i wieku.

  3. Przeglądania zawartości bagaży lub odzieży w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt 4 Regulaminu.

  4. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek lub naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu lub regulaminu obiektu, na terenie którego odbywa się impreza.

  5. Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego lub chronionego mienia.

 8. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń Służb porządkowych Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.

 9. Osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu, na którym terenie odbywa się impreza.

 10. Zabrania się prowadzenia bez zgody Organizatora na terenie i w trakcie trwania imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej.

 11. Zabronione jest, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, utrwalenie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestracyjnych obraz lub dźwięk.

 1. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek, zagrażają bezpieczeństwu lub w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin lub regulamin obiektu, na którego terenie odbywa się impreza, będą musiały opuścić teren imprezy.

 

III. KONKURS „Hasło reklamowe dla Kart Teamu”

 1. Podczas trwania imprezy Organizator organizuje konkurs pod nazwą „Hasło reklamowe dla Kart Teamu”, którego przedmiotem jest wymyślenie hasła reklamowego dla Organizatora.

 2. Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 921 kodeksu cywilnego.

 3. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich będących uczestnikami imprezy.

 4. O nagrodę w konkursie ubiegać się można od godz. 10:00 do godz. 18:00 w dniu 6 lipca 2013 r., co oznacza, że w tym czasie Organizator winien otrzymać od uczestnika imprezy wymyślone hasło reklamowe, w formie określonej niniejszym Regulaminem.

 5. Czas trwania konkursu: od godz. 10:00 do godz. 18:00 w dniu 6 lipca 2013 r.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 6 lipca 2013 r. o godz. 2:00.

 7. Nagrodą w konkursie jest samochód używany BMW E36, 318 benzyna cabrio z 1994 r.

 8. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dostarczenie wypełnionego zgodnie z Regulaminem kuponu konkursowego, który bilecie wstępu. Należycie wypełniony kupon należy wrzucić do urny umieszonej w oznaczonym punkcie na terenie imprezy.

 9. Urna zostaje zamknięta o godz. 18:00 w dniu 6 lipca 2013 r.

 10. Kupon należy wypełnić w sposób czytelny. Na kuponie musi się znaleźć proponowane przez uczestnika hasło reklamowe oraz dane uczestnika (imię, nazwisko, numer telefonu). Na kuponie należy złożyć podpis pod oświadczeniami dotyczącymi akceptacji niniejszego Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 11. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 10 powoduje automatyczne wyeliminowanie z dalszego postępowania konkursowego.

 12. W konkursie nie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, a także Organizator, jego pracownicy lub członkowie ich rodzin.

 13. Otwarcia urny i oceny haseł konkursowych dokona pięcioosobowa Komisja powołana przez Organizatora. Spośród zgłoszonych haseł zostanie wybrane jedno najciekawsze pod względem oryginalności i pomysłowości według subiektywnej opinii Komisji i pomysłodawca tego hasła zostanie ogłoszony zwycięzcą. Komisja wybierze także drugie, rezerwowe hasło, którego pomysłodawca może zwyciężyć w przypadku nieobecności pomysłodawcy pierwszego hasła konkursowego podczas ogłaszania wyników.

 14. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie podczas trwania imprezy w dniu 6 lipca 2013 r. o godz. 20:00.

 16. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. Warunkiem przekazania nagrody jest obecność pomysłodawcy najciekawszego hasła podczas ogłaszania wyników. W przypadku braku obecności zwycięzcy w czasie ogłoszenia wyników, o czym mowa w punkcie 13, Komisja ma prawo do przekazania nagrody pomysłodawcy wybranego hasła rezerwowego (drugiego pod względem oryginalności hasła reklamowego).

 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego w konkursie uczestnika imprezy.

 18. Uczestnik konkursu przez przedłożenie kuponu oświadcza, iż zaproponowane przezeń hasło jest wytworem jego indywidualnej pracy twórczej, wolne od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich. Organizator nieodpłatnie nabywa majątkowe prawa autorskie do hasła na wszystkich polach eksploatacji określonych o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 ze zm.).

 19. Warunkiem wydania nagrody zwycięzcy konkursu jest podpisanie przez niego oświadczenia o przeniesieniu na Organizatora majątkowych praw autorskich do nagrodzonego hasła reklamowego na warunkach określonych w pkt. 18.

 20. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 21. Zmiany w regulaminie: Firma Kart Team s.c. i zwycięzca ustalają wartość nagrody głównej na kwotę 8000zł      ( osiem tysięcy złotych ). Zwycięzca nagrody głównej zobowiązany jest do zakupu auta za kwotę 10 zł. Zwycięzca  nie może sprzedać , oddać bądź zamienić nagrody głównej od 07.07.2013 do 07.07.2014. Nagroda główna oklejona jest znakami sponsorskimi , których nie można zdejmować , zaklejać przez okres od 07.07.2013 do 07.07.2014. W razie uszkodzeń znaków sponsorskich , zwycięzca powiadamia firmę Kart Team s.c. która to poinformuje gdzie zwycięzca bezpłatnie poprawi oklejenie znaków sponsorskich. Kwota 7990 zł to bonifikata za reklamy sponsorskie na nagrodzie głównej.
 22. W przypadku niezastosowania się do zmiany w regulaminie w punkcie 21. zwycięzca będzie musiał zwrócić kwotę 7990 zł na konto firmy Kart Team s.c. i wszystkie koszty wynikające z procedury prawnej.
 23. Wszelkie spory prawne będą roztrzygne w Sądzie w Gdańsku

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie: www.kartteam.pl , na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/175462795946908/?fref=ts, oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy w dniu 6 lipca 2013 .

 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie imprezy z uzasadnionych przyczyn.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 5. Podanie w ramach Konkursu dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dostarczenia nagrody. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

 6. Wszelkie reklamacje można składać pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia imprezy listem poleconym na adres siedziby Organizatora. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz dokładny opis powodu zastrzeżenia.

Wróć